Zoeken

Klachten

Als u ergens ontevreden over bent en u kunt er niet over praten met de betreffende medewerker, neemt u dan contact op met de verantwoordelijke wijkverpleegkundige of zorg coördinator huishoudelijke ondersteuning. Het telefoonnummer staat in de zorgmap. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling. Een informatiefolder over deze regeling vindt u in de zorgmap van HdS Zorg, maar deze is ook aan te vragen bij de wijkverpleegkundige. 

Klachtenregeling

De medewerkers doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan u en andere klanten te verbeteren.

Behandeling klacht
U kunt uw klacht indienen bij de leidinggevende van de betrokken medewerker. Dien uw klacht zo snel mogelijk in, bij voorkeur schriftelijk. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling ervan. De leidinggevende neemt contact met u op en maakt een afspraak voor een gesprek.

HdS maakt gebruik van de klachtenregeling van St. Icare. De uitgebreide klachtenregeling vindt u hier: Klachtenregeling >

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u uw onvrede niet met de direct betrokkene wilt bespreken. Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze persoon is objectief en onafhankelijk en met hem/haar kunt u over uw klacht(en) praten. Wat kunt u van de klachtenfunctionaris verwachten? De klachtenfunctionaris:
* informeert klanten, medewerkers en derden over de klachtenregeling;
* adviseert degenen die overwegen een klacht in te dienen en helpt hen desgevraagd bij het formuleren daarvan;
* helpt klanten en hun vertegenwoordigers met het oplossen van hun onvrede.
De klachtenfunctionaris richt zich op het bereiken van een duurzame oplossing van de onvrede en op herstel van de relatie tussen degene die een beroep op hem doet en degene op wie diens onvrede betrekking heeft.
Klachtenfunctionaris: De heer W. Hulshof, telefoon: 06 - 30 40 64 02, e-mail: info@dekwestie.nl. Op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar.

Klachtencommissie
Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de geboden oplossing. In dat geval kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie van Icare door een schriftelijke klacht te sturen.

Stichting Icare
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 900
7940 KE MEPPEL

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Klik hier voor de informatie >