zoeken
Lettertype: A A A

HdS Zorg
Christelijke organisatie voor thuiszorg
Kapteijnstraat 25
3771 CA Barneveld

Huishoudelijke hulp
(0342) 40 56 00 (8.30 - 17.00 uur)
huishouding@hdszorg.nl

Verpleging en verzorging
(0342) 40 56 03 (09.00 - 17.00 uur)
wijkverpleging@hdszorg.nl
Voor uw wijkteam bel:
(0342) 40 56 16 Team Barneveld Noord
(0342) 40 56 15 Team Barneveld Zuid
(0342) 40 56 18 Team Voorthuizen
(0342) 40 56 19 Team Kootwijkerbroek


Privacyverklaring

Als zorgorganisatie verwerken wij persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld nodig om zorg te kunnen leveren, de administratie te verzorgen en salarissen uit te kunnen betalen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon. En alles wat we met deze persoonsgegevens doen, wordt gezien een verwerking. Hierbij kunt u denken aan: gebruiken, verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, raadplegen en verstrekken.

Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens over gezondheid zijn bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere gegevens gelden strengere regels. Daarnaast worden medische gegevens ook beschermd door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit:

 • welke persoonsgegevens we verwerken;
 • met welk doel en op welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens verwerken;
 • wie inzage heeft in de persoonsgegevens;
 • aan wie we uw persoonsgegevens verstrekken;
 • dat als u toestemming heeft gegeven, u deze ook weer in kan trekken;
 • hoe we uw persoonsgegevens beveiligen;
 • hoe we om gaan met datalekken;
 • hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • wat uw rechten zijn;
 • hoe u contact met ons op kunt nemen;
 • hoe u een klacht in kunt dienen.


PERSOONSGEGEVENS
In het algemeen kunnen de volgende gegevens in het dossier zijn vastgelegd:

 • naam, adres, woonplaats en identificatiegegevens[1];
 • contactgegevens wettelijk vertegenwoordiger [check] en/ of contactpersoon,
 • geïndiceerde en toegewezen zorg;
 • verleende zorg of behandeling,
 • afwijzing/doorverwijzing,
 • betrokken instanties;
 • zelfredzaamheid
 • samenstelling en bezigheden huishouden;
 • gezondheidsgegevens;
 • gegevens betrekking hebbende op de niet-vrijwillige opneming (BOPZ);
 • financiële en administratieve gegevens;
 • aantekeningen van incidenten m.b.t. de aard, toedracht, tijdstip en betrokken personen;
 • overige gegevens voor zover noodzakelijk.


Doel en rechtsgrond
We verwerken persoonsgegeven om goede zorg en diensten te kunnen leveren, om de rol van (potentieel) werkgever of opdrachtgever goed te kunnen vervullen, voor direct-marketingdoeleinden of in het kader van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. We verwerken alleen gegevens voor zover dat in de betreffende situatie noodzakelijk is.

In de meeste gevallen zullen we uw persoonsgegevens verwerken omdat dat nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, zoals een zorgovereenkomst of arbeidsovereenkomst. In andere gevallen kunnen we uw persoonsgegevens verwerken als we uw toestemming hebben; als we moeten voldoen aan een wettelijke plicht; als er sprake is van een medische noodsituatie of als we een gerechtvaardigd belang hebben.

Voor gezondheidsgegevens geldt daar bovenop dat wij deze:

 • als zorginstelling alleen verwerken als dat noodzakelijk is voor een goede behandeling of verzorging van u; en
 • als werkgever als dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten met aanspraken die afhankelijk zijn van uw gezondheidstoestand of als dat noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.


INTREKKEN VAN TOESTEMMING
Indien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken. Het intrekken van uw toestemming kan invloed hebben op de zorg of dienst die we aan u leveren. We zullen u dan informeren over de mogelijke gevolgen.

INZAGE IN PERSOONSGEGEVENS
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij aan anderen geen inzage in het zorgdossier, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld ingeval van controle op de naleving van wet- en regelgeving.

Anderen zijn niet:

 • degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de zorgverlening of behandeling als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
 • uw (wettelijke) vertegenwoordiger (als u die heeft), voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar taak.


VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Voor gewone persoonsgegevens geldt dat we deze alleen aan anderen verstrekken als dat overeenkomt met het doel waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen en als deze verstrekking noodzakelijk is.

Als we gezondheidsgegevens verwerken dan houden wij ons aan onze wettelijke geheimhoudingsplicht. We zullen uw gezondheidsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft of als we daar wettelijk toe verplicht zijn[2]. We zijn bijvoorbeeld verplicht om voor het afhandelen van rekeningen van verleende zorg bepaalde medische gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar.

Als u toestemming geeft, betekent dat niet dat wij verplicht zijn de gezondheidsgegevens te verstrekken. We bekijken altijd of het in overeenstemming is met goed zorgverlenerschap en of de gegevens niet op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden verkregen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen en houden ons aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Datalekken
Er is sprake van een datalek als uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt. Dat kan risico’s met zich meebrengen, zoals identiteitsdiefstal, financiële schade of verlies van vertrouwen. Als het waarschijnlijk is dat dit datalek voor u een risico met zich meebrengt, zal dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het zeer waarschijnlijk is dat de risico’s van het datalek zich zullen voordoen, zullen we u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Bewaren van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Daar zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als er een wettelijke bewaartermijn is, dan houden wij ons daaraan. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) schrijft bijvoorbeeld voor dat medische gegevens tot 15 jaar na het beëindigen van de zorg bewaard moeten worden. Ook in specifieke situaties, bijvoorbeeld als er een rechtszaak loopt of bij een arbeidsconflict, kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden.

UW RECHTEN
De AVG geeft u een aantal rechten. Deze rechten zijn:

 • het recht om de persoonsgegevens die we van u verwerken in te zien (recht van inzage);
 • het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan te passen (recht op rectificatie);
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid);
 • het recht om minder gegevens te laten verwerken (recht op beperking van de verwerking);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar);
 • het recht om gegevens over te dragen, zodat u uw gegevens gemakkelijk aan een ander door kan geven (recht op dataportabiliteit).

U mag altijd een verzoek indienen om een bepaald recht uit te oefenen. Doorgaans zullen we binnen een maand gehoor geven aan uw verzoek. We kunnen niet in alle gevallen gehoor geven aan een verzoek. Dat is het geval bij ongegronde[3] of buitensporige[4] verzoeken. U wordt dan binnen een maand geïnformeerd over de reden daarvan. In sommige situaties, bijvoorbeeld bij ingewikkelde verzoeken, mogen we twee maanden extra de tijd nemen voor onze reactie.

Wilt u een verzoek doen om één van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, dan kunt u uw verzoek via privacy@icare.nl aan ons voorleggen. U kunt ook een brief sturen naar:
Stichting Icare
T.a.v. privacyfunctionaris
Postbus 900
7940 KE Meppel      

CONTACT
Hebt u een vraag over privacy of bent u het niet eens over de manier waarop we met uw gegevens en/ of rechten omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@icare.nl of een brief sturen naar:
Stichting Icare
T.a.v. privacyfunctionaris
Postbus 900
7940 KE Meppel     

Functionaris Gegevensbescherming
Binnen onze organisatie houdt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. U kunt via fgespria@espria.nl contact met de FG opnemen.

KLACHT
Mocht u een klacht willen indienen, dan zal deze volgens onze klachtenprocedure afgehandeld worden. U kunt uw klacht indienen via privacy@espria.nl of via:
Stichting Espria
T.a.v. privacyfunctionaris
Postbus 102
9410 AC Beilen

Als we er niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

U kunt er ook voor kiezen om een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens staat uitgelegd wat u dan moet doen (zie het antwoord op de vraag ‘Hoe ga ik met een klacht over het gebruik van persoonsgegevens naar de rechter?’).
 

[1] Geen kopie ID, maar wel type document, documentnummer, geldigheidsduur, BSN-nummer.

[2] Bijvoorbeeld op grond van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, Wet marktordening gezondheidszorg, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg, Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet, Wet op de lijkbezorging, Gezondheidswet.

[3] Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden om uw rechten uit te kunnen oefenen (het recht op vergetelheid mag bijvoorbeeld ingeroepen worden als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij zijn verzameld. Als we voor het leveren van zorg aan u uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen we uw persoonsgegevens niet wissen) of het verzoek ziet op iets waar u geen recht op heeft (bijvoorbeeld persoonsgegevens van een ander).

[4] Bij buitensporige verzoeken komt er teveel last op ons te liggen om aan de verzoeken te voldoen. Als u bijvoorbeeld wekelijks een verzoek bij ons indient, kan dat als buitensporig aangemerkt worden.